Go to English version

For generell kontakt, bruk vår epostadresse tbk@trondheimbadminton.no.
Meld deg på turneringer via påmeldingsskjema.

Sjekk også våre sider på Facebook, Instagram og Spond.

Grasrotandelen – Støtt TBK!

Støtt klubben gjennom Grastrotandelen! Se www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/984075162.

Treningstider sommeren 2024: 27. mai – 31. august

Leangenhallen stenger siste uken i mai, og åpner ikke før i august. Følgende treningstider gjelder for sommeren 2024:

Uke 22 (27. mai) og ut juni måned:
– Onsdager 17:30-19:00 (også i uke 21)
– Torsdager 16:00-17:30

Begge treningene er i Leangen Bydelshall, i halvdelen lengst unna inngangen.

Uke 27-31 (juli):
Ingen trening

Uke 32-35 (f.o.m. tirsdag 6. august):
Samme treningstider som i mai, pluss søndager 18-22. Info blir sendt ut når dette nærmer seg.

Treningstider i mai 2024 (til og med 26. mai)

Fra og med mai starter vi med sommertreningstider fordi kommunen reduserer halltilbudet i månedene mai til august. I år har vi fått flere treningstider enn de tidligere årene, og det betyr at vi kan fortsette med organisert trening for barn og ungdom også i hele mai måned.

Hallen er stengt 17. mai.

Alle treninger er i Leangenhallen med mindre annet er angitt.

DagTidGruppe
Tirsdager17:30-19:00Barn/ungdom
Tirsdager19:00-20:30Ungdom
Tirsdager20:30-22:00Voksne
Torsdager (Bydelshallen)16:00-17:30Alle
Torsdager19:00-20:30Ungdom
Torsdager20:30-22:00Voksne
Fredager18:00-20:00Alle

Treningstider 2023/24 (til og med april)

Alle treninger er i Leangenhallen med mindre annet er angi

DagTidGruppe
Mandager18:00-19:301. og 2. lag voksne + ungdom
Mandager19:30-21:003. lag og andre voksne
Tirsdager17:00-18:30Barn/ungdom (åpent fra 16)
Tirsdager (Strinda)18:30-20:30Ungdom
Tirsdager (Strinda)20:30-22:00Voksne
Onsdager18:00-20:00Alle
Torsdager19:00-20:30Ungdom
Torsdager20:30-23:00Voksne
Søndager18:00-22:00Familier/alle

Meld deg på treningene i Spond, så vi har bedre oversikt over hvor mange som deltar. Det blir også lettere for deg selv å sikre at du har noen passende å spille med. Har du ikke meldt deg inn, gjør du det her: group.spond.com/KRWDH

Utvalgte turneringer

TurneringDatoPåmeldingsfrist (kl. 21)
Otta Open1-2. juni17. mai
Midtsommernatt (Vinstra)14-15. juni28. mai

Påmeldingsfristene kan endre seg uten at det endres i tabellen over. Dobbeltsjekk frist for turneringer på https://badmintonportalen.no/NBF/Turnering/SaesonPlan/. Her ser du også alle turneringer i Norge, også de som ikke er listet opp over.

Turneringsavgift

NB! Fra og med 23/24-sesongen vil det kreves inn 100 kr i turneringsavgift per turnering, uavhengig av type turnering og antall kategorier. Faktura vil bli sendt ut to ganger i året.


English – Information and training times

For general contact, use our e-mail address tbk@trondheimbadminton.no.
Sign up for tournaments using the registration form.

Also check our pages on Facebook, Instagram and Spond.

Training times during summer 2024: May 27 – August 31

Leangenhallen closes in the last week of May and does not open until August. The following training times apply for summer 2024:

Week 22 (May 27) and through the month of June:

  • Wednesdays 17:30-19:00 (also in week 21)
  • Thursdays 16:00-17:30

Both training sessions are in Leangen Bydelshall, in the half furthest from the entrance.

Weeks 27-31 (July):
No training

Weeks 32-35 (from Tuesday, August 6):
Same training times as in May, plus Sundays 18-22. Info will be sent out as this approaches.

Training times in May 2024 (up to and including May 26)

As of May, we start with summer training times because the municipality reduces the hall offer in the months of May to August. This year we have more training times than in previous years, which means that we can continue with organized training for children and young people throughout the month of May.

The hall is closed May 17.

All training sessions are in Leangenhallen unless otherwise stated.

DayTimeGroup
Tuesdays17:30-18:30Children/youth
Tuesdays19:00-20:30Youth
Tuesdays20:30-22:00Adults
Thursdays (Bydelshallen)16:00-17:30All
Thursdays19:00-20:30Youths
Thursdays20:30-22:00Adults
Fridays18:00-20:00All

Grasrotandelen – support TBK!

Support the club through Grastrotandelen (Norsk Tipping). See www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/984075162.

Training times 2023/24 (up to and including April)

All training sessions are in Leangenhallen unless otherwise stated.

DayTimeGroup
Mondays18:00-19:301st and 2nd team, adults + youths
Mondays19:30-21:003rd team and other adults
Tuesdays17:00-18:30Children/youth (open from 16:00)
Tuesdays (Strinda)18:30-20:30Youth
Tuesdays (Strinda)20:30-22:00Adults
Wednesdays18:00-20:00All
Thursdays19:00-20:30Youths
Thursdays20:30-23:00Adults
Sundays18:00-22:00Familes/all

Sign up for the training sessions in Spond, so we have a better overview of how many are taking part. It will also be easier for you to ensure that you have someone suitable to play with. If you haven’t signed up, do so here: group.spond.com/KRWDH

Selected tournaments

TournamentDateSign up by (9 pm)
Otta OpenJune 1-2May 17
Midtsommernatt (Vinstra)June 14-15May 28

Check all the tournaments and deadlines at https://badmintonportalen.no/NBF/Turnering/SaesonPlan/.

Tournament fee

Note! Starting with the 23/24 season, a tournament fee of NOK 100 will be charged per tournament, regardless of the type of tournament and the number of categories. An invoice will be sent at the end of each semester.

Last modified: 17. May 2024