Velg en side

Hjem

Våre komplette websider er inntil videre ute av drift grunnet dataangrep på vår leverandør sine tjenester. Vi vil oppdatere den viktigste informasjonen på denne siden. Sjekk også våre sider på Facebook og SPOND (group.spond.com/KRWDH), samt din mail-inbox. Vår vanlige epost for kontakt, tbk@trondheimbadminton.no, har ikke fungert siden månedsskiftet juli/august.

For generell kontakt når du vår leder på lars.vanvikmyr@gmail.com. Send mail til robert.baroe@hotmail.no for påmelding til turneringer.

Treningstider høsten 2023 (fra og med 05.09)

I Leangenhallen pågår det for tiden bytte av gulv. Dessverre ble det funnet fukt under gulvdekket, og hallen vil derfor ikke bli klar før godt utpå høsten. Akkurat når den vil åpne igjen vet vi dessverre ikke, men tentativ åpning er foreløpig i november.

Dag Tid Sted Gruppe Kommentar
Tirsdager 16:30-18:00 Leangen Bydelshall Barn/ungdom Samme som tirsdager kl 17 før sommeren. OBS! Flyttet fra Tiller, fom. 03. okt
Tirsdager 18:30-20:30 Strinda VGS Ungdom Samme som før sommeren
Tirsdager 20:30-22:00 Strinda VGS Voksne
Torsdager 17:00-18:30 Tanemshallen Ungdom Samme som torsdager kl 19 før sommeren
Torsdager 20:30-23:00 Tanemshallen Voksne
Fredager 18:30-20:00 Byåsen VGS Alle
Lørdager*
Ikke 30.09/07.10
12:00-16:00 Strinda VGS Famile/alle Familer 12-14, alle 14-16. *OBS! Ikke 30.09 og 07.10
Søndager*
Kun 01.10/08.10
12:00-16:00 Strinda VGS Familie/alle Familer 12-14, alle 14-16. *OBS! Kun 01.10 og 08.10
Det blir en stor endring fra de vante treningstidene, spesielt spredning i så mange forskjellige haller. Derfor er det viktig at folk melder seg på treningene i Spond, så vi har bedre oversikt over hvor mange som deltar. Det blir også lettere for deg selv å sikre at du har noen passende å spille med. Har du ikke meldt deg inn, gjør du det her: group.spond.com/KRWDH
Turneringer
 • NTNUI Treffpunkt 13-14 okt., påmeldingsfrist 3. okt.
 • Flatåscup 27-29. okt., påmeldingsfrist 10. okt.
 • Trønderdroppen (Klæbu) 3-5. nov., påmeldingsfrist 17. okt.
 • NorborgCupen 11-12. nov., påmeldingsfrist 24. okt.
 • Tommy Gåsbakks minneturnering (Grong) 12-13. nov., påmeldingsfrist 24. okt.
 • Rockesmashen (Gullvikmoen) 24-26. nov, påmeldingsfrist 07. nov.
 • Moss Open RT U17 + Sen 25-26. nov., påmeldingsfrist 07. nov.
 • Julecupen (Trondheim) 9-10. des., påmeldingsfrist 21. nov.
 • Blodslitet (Grong) 28. des., påmeldingsfrist 12. des.
Sjekk frist for påmelding på turneringer på https://badmintonportalen.no/NBF/Turnering/SaesonPlan/. Send mail til robert.baroe@hotmail.no for påmelding.
Turneringsavgift

NB! Fra og med 23/24-sesongen vil det kreves inn 100 kr i turneringsavgift per turnering, uavhengig av type turnering og antall kategorier. Faktura vil bli sendt ut to ganger i året.

Bli medlem

Innmelding i Trondheim Badmintonklubb gjøres via websiden medlemskap.nif.no/26468. Du kan melde på både deg selv og dine barn. Familiemedlemskap må registreres manuelt; kontakt derfor klubben etter at alle familiemedlemmer er innmeldt. Er du student må du også gi beskjed.

Har du tidligere spilt for en annen klubb må du i tillegg søke om overgang slik at du kan spille for TBK på turneringer og i lagserie. Gi beskjed, så sender vi søknaden for deg. Har du ikke spilt før vil vi opprette en profil for deg i turneringsystemet ved første turnering.

Prøveperiode

Om du ønsker å prøve deg i et par uker på trening før du bestemmer deg for å bli medlem, kan du fint gjøre dette. Ta i så fall kontakt per mail på forhånd. Ungdommer som er medlem kan ta med seg en venn på trening for å prøve seg uten avtale, men gi beskjed til en voksen på trening.

Utmelding

Utmelding av klubben gjøres via minidrett.no.

Årlig medlemsavgift (halv pris ved innmelding etter sommeren):
 • Voksen kr 1800
 • Ungdom (under 19år) kr 1400
 • Student kr 1400
 • Familie kr 3000
 • Støttemedlemskap kr 100

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Our complete websites are currently out of order due to computer attacks on our supplier’s services. We will updates this page with the most important info. Check our pages on Facebook and SPOND (group.spond.com/KRWDH), as well as check your email. Our usual email for contact, tbk@trondheimbadminton.no, has not worked since the beginning of August.

For general contact, use lars.vanvikmyr@gmail.com. Send an email to robert.baroe@hotmail.no for tournament sign-ups.

Training times fall 2023, from 5 September

In Leangenhallen, the floor is currently being replaced. Unfortunately, moisture was found under the floor, and the hall will therefore not be ready until well into the autumn. Unfortunately, we do not know exactly when it will open again, but a tentative opening is currently in November.

Day Time Place Group Comment
Tuesdays 16:30-18:00 Leangen Bydelshall Children/youth Same as Tuesdays at 5 pm before the summer. NOTE! Moved from Tiller, starting 3 Oct
Tuesdays 18:30-20:30 Strinda high school Youth Same as before the summer
Tuesdays 20:30-22:00 Strinda high school Adults
Thursdays 17:00-18:30 Tanemshallen Youths Same as Thursdays at 7pm before the summer
Thursdays 20:30-23:00 Tanemshallen Adults
Fridays 18:30-20:00 Byåsen high school All
Saturdays*
Not 30.09 and 07.10
12:00-16:00 Strinda high school Family/all Families12-14, all 14-16. *NOTE! Not 30.09 and 07.10
Sundays*
Only 01.10 and 08.10
12:00-16:00 Strinda high school Family/all Families12-14, all 14-16. *NOTE! Only 01.10 and 08.10
It will be a big change from the usual training times, especially spread across so many different halls. That is why it is important that people sign up for the training sessions in Spond, so we have a better overview of how many are taking part. It will also be easier for you to ensure that you have someone suitable to play with. If you haven’t signed up, do so here: group.spond.com/KRWDH
Tournaments
 • NTNUI Treffpunkt 13-14 Oct, Sign up by 3 Oct
 • Flatåscup 27-29 Oct, Sign up by 10 Oct
 • Trønderdroppen (Klæbu) 3-5 Nov, Sign up by 17 Oct
 • NorborgCupen 11-12 Nov, Sign up by 24 Oct
 • Tommy Gåsbakks minneturnering (Grong) 12-13 Nov, Sign up by 24 Oct
 • Rockesmashen (Gullvikmoen) 24-26 Nov, Sign up by 07 Nov
 • Moss Open RT U17 + Sen 25-26 Nov, Sign up by 07 Nov
 • Julecupen (Trondheim) 9-10 Dec, Sign up by 21 Nov
 • Blodslitet (Grong) 28 Dec, Sign up by 12 Dec
Check all the tournaments and deadlines at https://badmintonportalen.no/NBF/Turnering/SaesonPlan/. For sign up, send an email to robert.baroe@hotmail.no.
Tournament fee

Note! Starting with the 23/24 season, a tournament fee of NOK 100 will be charged per tournament, regardless of the type of tournament and the number of categories. An invoice will be sent at the end of each semester.

Become a member

Enrollment in Trondheim Badminton Club is done via the website memdelskap.nif.no/26468. You can register both yourself and your children. Family memberships must be registered manually; therefore contact the club after all family members have been registered. If you are a student, you must also notify us.

If you have previously played for another club, you must also apply for a transfer so that you can play for TBK in tournaments and in team series. Let us know and we will send the application for you. If you have not played before, we will create a profile for you in the tournament system at the first tournament.

Trial period

If you want to try your hand at training for a couple of weeks before you decide to become a member, you can do this. In that case, please contact us by email in advance. Youths who are members can bring a friend to try out without an appointment, but notify an adult at the training.

Cancel your membership

Cancellation of your membership is done via minidrett.no.

Annual membership fee (half price when registering after the summer):
 • Adult NOK 1800
 • Youth (under 19) NOK 1400
 • Student NOK 1400
 • Family NOK 3000
 • Support membership NOK 100